Kategorie
news

Akty DMA i DSA, echa RODO

Cyfrowa rewolucja czyli akty UE
o usługach cyfrowych
DMA i DSA „uszczelniających” RODO

źródło:
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82105:akt-o-rynkach-dma-oraz-akt-o-uslugach-cyfrowych-dsa-czyli-jak-zmieni-sie-cyfrowa-rzeczywistosc

21 marca 2022 r. Parlament i Komisja doszły do porozumienia w przedmiocie nowych zasad unijnych mających na celu ograniczenie siły rynkowej dużych platform online. Mowa o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym, czyli wspomniany wcześniej akt o rynkach cyfrowych (ang. Digital Markets Act, DMA). Regulacja ta ma zapewniać bezpieczeństwo w sieci poruszających się po niej użytkowników znajdujących się na terenie UE, a także umożliwiać Komisji prowadzenie śledztw dotyczących praktyk na rynkach cyfrowych i karanie tych niedozwolonych. Na celowniku są przede wszystkim duże firmy świadczące „podstawowe usługi platform”, w tym sieci społecznościowe oraz wyszukiwarki. W ocenie Komisji, to właśnie te kategorie przedsiębiorców są najbardziej podatne na nieuczciwe praktyki biznesowe, podczas gdy ich obowiązkiem powinno być stanie na straży rynków cyfrowych. I to właśnie do pełnienia tej roli ma ich zobowiązywać DMA. Akt wejdzie w życie w ciągu dwudziestu dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a przepisy zaczną obowiązywać już sześć miesięcy później.

DMA – kogo dotyczy?

Należy w tym miejscu podkreślić, że akt o rynkach cyfrowych nie będzie obejmował wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi w sieci. Przepisy przewidziane wspomnianą regulacją dotyczyć będą firm świadczących „podstawowe usługi platform” o kapitalizacji rynkowej na poziomie co najmniej 75 miliardów euro lub rocznych obrotach w wysokości 7,5 miliarda euro. Jeśli zaś chodzi o kategorię „strażników dostępu” przewidzianą przez DMA, nie wystarczy być administratorem platformy społecznościowej czy wyszukiwarki, aby wpisać się w tę kategorię. Progiem wejścia jest tutaj liczba użytkowników – co najmniej 45 milionów użytkowników końcowych miesięcznie w Unii Europejskiej oraz 10 tysięcy użytkowników biznesowych w skali roku. Powyższym kryteriom przyświeca cel zwiększenia kontroli nad działalnością kluczowych graczy na rynku tech oraz adtech, a więc tych, które wykazują się silną, stabilną pozycją ekonomiczną, znaczącym wpływem na rynek wewnętrzny i działalnością na terytorium co najmniej kilku krajów członkowskich. Nie bez znaczenia będzie również pełnienie roli pośrednika, to jest łączenia dużej bazy danych użytkowników z podmiotami trzecimi świadczącymi inne usługi […].

DSA – kogo dotyczy?

Akt o usługach cyfrowych przedmiotowo skupia się na przedsiębiorcach świadczących usługi online o charakterze pośredniczącym. Chodzi tu przede wszystkim o:

1) usługi pośrednictwa oferujące infrastrukturę sieciową;

2) usługi hostingowe;

3) platformy internetowe skupiające sprzedawców i konsumentów;

4) bardzo duże platformy internetowe stwarzające szczególne ryzyko rozpowszechniania nielegalnych treści oraz wyrządzania szkód społecznych.

Przepisy szczególne mają obejmować platformy docierające do ponad 10% z 450 milionów konsumentów w Europie, a dla małych firm i mikro przedsiębiorców przewidziane zostaną obowiązki „wprost proporcjonalne do ich możliwości i skali, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności”. Z dużym prawdopodobieństwem każda firma, która podlegać będzie aktowi o rynkach cyfrowych, będzie również podmiotem obowiązków wynikających z DSA, przy czym odwrócona sytuacja nie stanowi reguły. Innymi słowy, omawiany tutaj akt o usługach cyfrowych skupiać się będzie zarówno na dużych, średnich, jak i małych biznesach, podczas gdy DMA dotyczy przede wszystkim największych technologicznych graczy.

Mechanizm zgłaszania i działania

Szczególnie istotnym obowiązkiem mającym zastosowanie w odniesieniu do dostawców usług hostingu jest konieczność wdrożenia mechanizmu zgłaszania i działania (ang. notice and action), wynikająca z aktu o usługach cyfrowych. W myśl brzmienia art. 14 ust. 1 projektu DSA, dostawca usług  hostingu ma wdrożyć mechanizmy umożliwiające dowolnemu podmiotowi zgłoszenie obecności w ich systemie treści uznanych za nielegalne. Co więcej, taki mechanizm musi być łatwo dostępny, przyjazny dla użytkownika oraz umożliwiać składanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną. Poziom wymaganych przez taki mechanizm dokładności oraz uzasadnienia zgłoszenia powinien pozwalać na zidentyfikowanie wspomnianych nielegalnych treści. W praktyce oznacza to konieczność stworzenia oraz udostępnienia odpowiednich formularzy online przez usługodawców hostingowych, które będą spełniać wymogi art. 14 projektu DSA, w tym w szczególności zawierać będą pola wyszczególnione w art. 14 ust. 2 lit. a-d. Usługodawca ma obowiązek powzięcia działania w odniesieniu do każdego z nadesłanych zgłoszeń, w tym także do przekazania swojej decyzji osobie bądź podmiotowi zgłaszającemu, wraz z informacjami o możliwości odwołania się od tejże decyzji. Wynika to wprost z art. 14 ust. 5 projektu DSA. […]

Skip to content