Kategorie
Bez kategorii

Program dofinansowania zakupu laptopa dla nauczyciela

Bony na laptopy dla nauczycieli

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzają bon na laptopy dla nauczycieli w kwocie 2500 zł. Środki te będzie można przeznaczyć na zakup laptopów i laptopów przeglądarkowych. Z bonu skorzystają przede wszystkim nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bonu. Dowiedz się, jak zapłacić bonem za zakupiony sprzęt.

Uwaga: na dzień publikacji tego postu nie jest jeszcze dostępna ministerialna lista sklepów uprawnionych do sprzedaży laptopów z tego programu. Miejmy nadzieję, że nastąpi to wkrótce.

Źródło: https://www.portaloswiatowy.pl, autor Michał Kowalski:

Bon dla nauczyciela o wartości 2500 zł – na co można go przeznaczyć

Założeniem nowej ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli jest przyznanie nauczycielom bonu o wartości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Nauczycielom pozostawiono więc względną swobodę wyboru urządzenia, w odróżnieniu od uczniów, którzy otrzymają komputery zamiast środków pieniężnych.

Na co może być przeznaczony bon? Nauczyciel może kupić:

 • laptop,
 • laptop przeglądarkowy (Chromebook, czyli laptop, który ma zainstalowaną przeglądarkę internetową, bez systemu operacyjnego).

Wykluczone będzie przeznaczenie całości lub części bonu na inne cele, w tym również inny sprzęt komputerowy (np. dodatkowe oprogramowanie, akcesoria komputerowe itp.).

Bon na laptop dla nauczyciela szkoły publicznej i niepublicznej

Z bonu będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy będą pozostawali w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ich zespołach. Z uprawnienia będą mogli skorzystać także nauczyciele publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach publicznych) szkołach artystycznych. Z bonu nie skorzystają więc nauczyciele przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych. Bony nie będą też przyznawane nauczycielom, którzy w dniu złożenia wniosku będą:

 • w stanie nieczynnym,
 • na świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • na urlopie dla poratowania zdrowia,
 • zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych,
 • na urlopie bezpłatnym (nie krótszym niż 14 dni),
 • urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy ustawy o związkach zawodowych.

Nie wiemy jeszcze, jakim momencie poszczególnym nauczycielom będzie przysługiwał wspomniany bon na zakup sprzętu. Grupy nauczycieli uprawnionych do wsparcia i ich kolejność ma określać rozporządzenie Ministra Cyfryzacji. Kolejność ta zostanie ustalona z uwzględnieniem:

 • typu szkoły,
 • wykładanego przez nauczyciela przedmiotu,
 • charakteru realizowanych zadań,
 • sytuacji społeczno-gospodarczej,
 • stanu finansów publicznych.

Bon obejmie też wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. Nie skorzystają z niego natomiast osoby prowadzące zajęcia na podstawie art. 15 Prawa oświatowego ani pomoc nauczyciela.

Dowiedz się:

 • czy bon należy się, jeżeli w przeszłości nauczyciel korzystał już ze wsparcia ze środków publicznych,
 • jakie wymogi ma spełniać zakupiony sprzęt i jak to sprawdzić,
 • w których sklepach można zapłacić bonem.
 • jakie czynności podjąć, aby przyznano bon,
 • jak zapłacić bonem za laptop.

Tylko jedna forma wsparcia dla nauczyciela

Dla korzystających z bonu przewidziano jedno, dość istotne ograniczenie. Otóż nauczycielowi przysługuje tylko jedna forma wsparcia zakupu laptopa (laptopa przeglądarkowego) ze środków publicznych. Innymi słowy, jeżeli nauczyciel otrzymał już wsparcie na taki zakup ze środków publicznych, wówczas musi zdecydować, z którego wsparcia skorzysta. W takim przypadku nauczyciel musi:

 • zwrócić sprzęt zakupiony w ramach wcześniejszego wsparcia, albo
 • zrezygnować z bonu.
Nauczyciel  skorzystał z 500 zł wsparcia na zakup sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. W ramach tego wsparcia kupił drukarkę i kamerę internetową. Wsparcie nie zostało przeznaczone na zakup laptopa ani laptopa przeglądarkowego. Wobec tego nauczyciel, korzystając z bonu w kwocie 2500 zł, nie musi zwracać drukarki ani kamery.

Jakie wymogi musi spełniać zakupiony laptop

Sprzęt zakupiony z bonu musi spełniać wymagania, które zostaną określone w rozporządzeniu MEiN. Na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie to nie zostało jeszcze wydane. Nauczyciele nie będą jednak musieli wykazywać się szczegółową znajomością tych wymogów. Sprzedawcy będą bowiem musieli do sprzedawanego laptopa dołączyć oświadczenie, że spełnia on minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego według rozporządzenia, a także jest:

 • fabrycznie nowy,
 • nieużywany,
 • kompletny,
 • wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży,
 • wprowadzony do obrotu na terytorium UE,
 • sprawny technicznie,
 • w oryginalnych opakowaniach,
 • nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich.
Zakupiony laptop stanie się własnością nauczyciela, ale nauczyciel nie będzie mógł go sprzedać, darować, użyczyć czy dokonać jakichkolwiek innych czynności rozporządzających – w ciągu 5 lat od zakupu.

Zakup laptopa nie w każdym sklepie

Laptop będzie mógł być zakupiony tylko u określonego sprzedawcy, zarejestrowanego na liście publikowanej przez Ministra Cyfryzacji. Ustawa nie rozróżnia tu formy zakupu, dlatego należy przyjąć, że dopuszczalne będzie nabycie sprzętu także w sklepie internetowym.

Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności za pomocą bonu, zamieści informację o możliwości dokonywania takiej płatności, w szczególności w miejscu sprzedaży.

Nauczyciel otrzyma bon, który jest bezzwrotny

Kwota bonu może być przeznaczona w całości lub w części na zakup wspomnianego sprzętu. Przy czym w przypadku zakupu laptopa za mniej niż 2500 zł pozostała część nie może być wypłacona w gotówce ani wykorzystana na inny cel. Z kolei w przypadku kupna droższego laptopa nauczyciel musi pokryć nadwyżkę z własnej kieszeni.

Poza tym bonu nie można wymieniać na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Jak wykorzystać bon

Bon może posłużyć do płatności jednorazowej. Wykluczona jest zapłata w ratach.

Nauczyciel chce zakupić z bonu laptop o wartości 5000 zł na 2 raty 0% po 2500 zł. Bon miałby posłużyć do opłacenia pierwszej z rat. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne.

Płatność ma być dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przez wprowadzenie kodu przekazanego na telefon komórkowy nauczyciela.

Z bonu będzie można skorzystać do 31 grudnia 2025 r.

Jak otrzymać bon na zakup laptopa – 4 kroki

Poniżej prezentujemy procedurę ubiegania się o bon:

1. Uprawniony nauczyciel może złożyć wniosek o bon do organu prowadzącego – za pośrednictwem dyrektora. Wniosek musi zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres poczty elektronicznej.

Wniosek może być złożony w terminie 30 dni od dnia wskazania danej grupy nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu. Dodatkowo nauczyciel składa oświadczenie, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”).

2. Dyrektor przekazuje wnioski o bony do organu prowadzącego.

3. Organ prowadzący na podstawie złożonych wniosków w terminie 30 dni od ich otrzymania składa zbiorczy wniosek dla wszystkich nauczycieli – za pomocą odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Organ może też najpierw zobowiązać poszczególnych nauczycieli do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Wniosek ma zawierać następujące informacje:

 • dane nauczyciela wskazane pkt 1,
 • dane dotyczące szkoły, w imieniu której wnioskuje organ prowadzący szkołę: nazwa, adres, numer REGON szkoły, numer z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,
 • dane organu prowadzącego: nazwa, NIP, REGON, adres organu a także imię (imiona) i nazwisko i PESEL składającego wniosek (upoważnionego do reprezentowania organu).

4. Kody potwierdzające przyznanie bonu są przesyłane na podane adresy e-mail poszczególnych nauczycieli.

 • ustawa z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
Michał Kowalski

 

Źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/place-w-oswiacie-inne-zagadnienia/2500-zl-w-bonie-na-laptopy-dla-nauczycieli-23642.html.

Ogłoszenie programu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/laptopy-dla-czwartoklasistow-i-bony-dla-nauczycieli

×
Szukasz profesjonalnego wsparcia IT? Masz ciekawy projekt informatyczny do realizacji? Interesuje Cię zakup i wdrożenie sprzętu IT? Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą (akceptujesz politykę prywatności www).
Skip to content